شناسه خدمت عنوان خدمت نوع خدمت گردش کار و زمانبندی نظرسنجی مراحل بستر ارائه خدمت
سایت پست الکترونیک تلفن

17022265100

امانت کتاب به اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان غیر الکترونیک

17022265102

آموزش غیر مستقیم فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و دینی در مراکز فرهنگی و هنری کانون الکترونیک

17062266100

برگزاری مراسم هفته کودک غیر الکترونیک

17062266103

برگزاری جشنواره بین المللی قصه گویی الکترونیک

18052271100

برگزاری دوره های آموزش زبان های خارجی الکترونیک
شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت